การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


ระดับปริญญาตรี

รูปเล่มรายงานผลตรวจ-อุตสาหกรรมการบิน-59
รูปเล่มรายงานผลตรวจ-การบินนานาชาติ-59
รูปเล่มรายงานผลตรวจ-การโรงแรม-59
รูปเล่มรายงานผลตรวจ-การบริการผู้สูงอายุ-59

ระดับปริญญาโท

รูปเล่มรายงานผลตรวจ-รปม-59
รูปเล่มรายงานผลตรวจ-บริหารธุรกิจโท-59

ระดับปริญญาเอก

รูปเล่มรายงานผลตรวจ-รปด-59
รูปเล่มรายงานผลตรวจ-บริหารธุรกิจเอก-59
รูปเล่มรายงานผลตรวจ-สิ่งแวดล้อม-59