บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ

นางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางสาวพจมาน บุญทูล

นางสาวพจมาน บุญทูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนเรศ นวนแจ้ง

นายนเรศ นวนแจ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ ศรีวันนา

นางสาวจิราภรณ์ ศรีวันนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์

นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา