คณะผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา

อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร

อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์

อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
รองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

อาจารย์ ดร.อมรรักษ สวนชูผล

อาจารย์ ดร.อมรรักษ สวนชูผล
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์

อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ