เกี่ยวกับวิทยาลัยนวัตกรรมฯ


 เนื่องจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐ มหาวิทยาลัยของเอกชนและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทำให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อมีโอกาสและได้รับทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของรัฐที่เป็นส่วนราชการจำเป็นต้องปรับตัวสู่การตลาดอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับกระแสการแข่งขันด้านการศึกษาที่สูงขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยจะดำรงอยู่ได้ต้องมีผู้เข้ามาเรียนดังนั้นจากสาเหตุการเพิ่มจำนวนและการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจให้เข้ามาเรียนส่งผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยต่างมุ่งหาข้อดีมานำเสนอเพื่อโน้มน้าวความสนใจของนักเรียนให้เข้าสู่สถาบันของตนมากขึ้น

และจากสภาพความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการจัดตั้งส่วนงานภายในที่เป็นวิทยาลัยโดยมีฐานะเทียบเท่าคณะเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของหน่วยงาน โดยมีงบประมาณในการดำเนินงานเป็นของตนเองจากรายได้ของวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่าการจัดการศึกษาทางด้านการบริหารจัดการ ในระดับบัณฑิตศึกษาและโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านการบริหารจัดการ มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นวิทยาลัยได้ โดยพิจารณาจากจำนวนหลักสูตร จำนวนนักศึกษา จำนวนกิจกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งจำนวนและคุณวุฒิของคณาจารย์ภายในหลักสูตร จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการขึ้น โดยให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2552 และมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554


ข้อมูลที่สำคัญของวิทยาลัยฯ


สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เป็นผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม

1. สร้างวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในสังคมวิชาการและองค์การการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งมีมาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
3.ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง
4.ให้บริการทางวิชาการ คำปรึกษา และเทคโนโลยีทางการจัดการที่หลากหลายแก่ชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5.สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
6.ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมไทยและสังคมโลก
7.ส่งเสริม พัฒนา และประยุกต์แนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  สร้างผลงานวิจัย รวมทั้งจัดบริการทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทางวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและองค์การการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
9.มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพสูง

1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งระดับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรทางด้านนวัตกรรมการจัดการ ที่มีลักษณะการให้บริการทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะนอกเหนือจากคณะ บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักคุณธรรมจริยธรรม
2. สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดทั้งส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยและการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
4. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองต่อสังคมและท้องถิ่น
5. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีมาตรฐาน คล่องตัวยืดหยุ่น รวดเร็ว มีขีดความสามารถเพียงพอต่อการบริหารจัดการงานวิชาการให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถร่วมมือกับหน่วยงานสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารงานและการดำเนินงานของวิทยาลัย มีคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1)  อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
(2)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
(3)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามคน เป็นกรรมการ
(4)  ผู้อำนวยการโครงการศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเองหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(5)  คณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1)  กำหนดนโยบาย ออกคำสั่งและประกาศซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
(2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและนโยบายของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและนโยบายของมหาวิทยาลัย
(3) กำกับดูแลและควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(4)  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการศึกษา โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ที่เป็นโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
(5)  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับวิทยาลัย ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป
(6)  พิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
(7) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปีของวิทยาลัย รวมทั้งรายงานการเงินและรายงานประจำปีของวิทยาลัยเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
(8) กำหนดกรอบอัตรากำลัง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล การให้เงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งการขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและคุณสมบัติของบุคลากร
(9) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของวิทยาลัย
(10) พิจารณาและเสนอรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยประจำปีต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายงานประจำปีตามวิธีการและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(11) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการโครงการศึกษา
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ส่วนการดำเนินงานของวิทยาลัย มี คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย
(1)  คณบดี เป็นประธานกรรมการ
(2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
(3)  รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายสองคน เป็นกรรมการ
(4)  ผู้อำนวยการโครงการศึกษา เป็นกรรมการ
(5)  หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ตามการแต่งตั้งของอธิการบดี

โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(1)  บริหารกิจการของวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและมหาวิทยาลัย
(2)  ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและมหาวิทยาลัย
(3)  เสนอแผนพัฒนาวิทยาลัย วางนโยบายและแผนงาน จัดทำงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปี ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายและมหาวิทยาลัย
(4)  จัดทำรายงานประจำปีและเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัย รวมทั้งรายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบาย
(5)  แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหรือถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของวิทยาลัยยกเว้น คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการโครงการศึกษาและกรรมการโครงการศึกษา
(6)  กำกับ ดูแลการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
(7)  จัดให้มีการวัดผล ประเมินผล รักษามาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ และควบคุมมาตรฐานการศึกษา
(8)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

การจัดการศึกษาในวิทยาลัย มีโครงการศึกษาทำหน้าที่จัดการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา แต่ละหลักสูตร โดยมีผู้อำนวยการโครงการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการศึกษา ในโครงการศึกษาหนึ่งมีคณะกรรมการโครงการศึกษา ประกอบด้วย
(1)  ผู้อำนวยการโครงการศึกษา  เป็นประธานกรรมการ
(2)  อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(3)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัยไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการโครงการศึกษามอบหมายให้กรรมการโครงการศึกษาคนหนึ่งเป็นเลขานุการและอาจมอบหมายให้บุคลากรประจำโครงการศึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
โดยคณะกรรมการโครงการศึกษามีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
    - เสนอโครงการจัดการศึกษาตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อกำหนด
    - บริหารจัดการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การดำเนินการสอบและวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
    - จัดทำแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
    - จัดอาจารย์ผู้สอน และวิทยากรพิเศษในรายวิชาต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
    - กำหนดแนวทางในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและงานวิจัยของนักศึกษาในโครงการศึกษา
    - พิจารณาให้ความเห็นชอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในโครงการศึกษา
    - เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและงานวิจัยอื่นๆของนักศึกษาในโครงการศึกษา
    - ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดสอบประมวลความรู้และสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในโครงการศึกษา
    - ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในโครงการศึกษา
    - เสนอโครงการจัดการสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมประสบการณ์ และ เสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาในโครงการศึกษา

วิทยาลัยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายกำหนด โดยมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(1)   จัดทำงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปีของวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกรณีจำเป็นต้องใช้จ่ายโดยมิได้ตั้งงบประมาณประจำปีเพื่อการนั้นไว้ ให้คณบดีจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
(2)   สั่งจ่ายเงิน สั่งจ้าง สั่งซื้อ หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(3)   อนุมัติโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ที่เป็นโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดนโยบาย
(4)   จัดให้มีการวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยและให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจำ
(5)   จัดให้มีการทำรายงานการเงิน ดังนี้
        5.1 รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำ 6 เดือนของวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบาย
        5.2 งบการเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และส่งให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการตรวจสอบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(6)   จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ กำหนดนโยบายเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(7)   จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีจำนวนไม่เกิน 3 คน โดยคำแนะนำของคณบดี เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่คณบดีมอบหมาย และเมื่อคณบดีพ้นจากตำแหน่งให้รองคณบดีพ้นจากตำแหน่งด้วย
ในวิทยาลัยมีสำนักงานวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้
(1)  กลุ่มภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านงานธุรการ งานสารบรรณ การงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนการบริหารอื่น ๆ
(2)  กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร บริการวิชาการ รวมทั้งการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ทำวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ งานวิเทศสัมพันธ์
(3)  กลุ่มภารกิจด้านกิจการนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา

กลุ่มภารกิจข้างต้นนี้อาจมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายมอบหมายได้